3.07.2017 г.

Обезщетение от застраховател

застраховател

В Тълкувателно решение № 1 от 30.01.2017 г. по тълк. д. № 1/2016 ВКС постановява, че въпрос на преценка е от кого пострадалият на пътя ще потърси обезщетението.
Пострадалият на пътя няма право да получи обезщетение от прекия причинител на вредите, ако въз основа на постигнато споразумение е получил обезщетение от застрахователя по задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и е заявил, че е напълно обезщетен за вредите.

Когато застрахователят го удовлетвори, пострадалият няма основание да предяви иск за същите вреди отново по съдебен ред и претенцията против прекия причинител за същите вреди е неоснователна. Увреденото лице може да получи обезщетение само за вредите, които не са били предмет на споразумението.


Правото на увреденото лице спрямо застрахователя на делинквента по прекия иск по чл. 432, ал. 1 от Кодекса за застраховането е алтернативно на деликтното право на пострадалия по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите срещу носителя на гражданската отговорност

Няма коментари:

Публикуване на коментар